Siáng會去懸山山頂尾溜看國旗?
Written by 李南衡   
Wednesday, 30 October 2019

 

 

  有影是khong-êtio̍h siáu-ê

行政院農委會指出,國內三千公尺以上的懸山攏總有268座,照「建築法」第28條第二項規定,beh起造任何建物,應該向所在地方的縣市政府建管單位請領「雜項執照」。批准了後才會tàng動工。


 

 

管轄台灣第一高峰、3952公尺懸玉山的玉山國家公園管理處講,若是政府的政策一定beh設置升旗台,tio̍h一定愛考量地勢環境,是m̄是抵抵佇引雷區,一定tio̍h審重謹慎評估,若是一定beh起升旗台,tio̍h kā防雷設施做hō͘ 好,免得引雷造成山友危險。意思是講千萬m̄-thang亂亂創,才bē hō͘雷公摃!   

行政院發言人谷辣斯.尤達卡(Kolas Yotaka)本人是原住民,伊講,若是一定beh佇全台灣三千公尺以上的懸山山頂起造升旗台,咱應該知影台灣有真濟三千公尺以上的懸山是原住民族的聖山,像講大霸尖山是泰雅族的聖山、玉山是布農族的聖山、大武山是排灣族的聖山,既然韓市長已經承諾將來伊若當選總統,beh佇每座三千公尺以上的懸山升國旗,請先徵詢原住民族的同意。Kolas同時mā呼籲韓市長kah行政院做夥「向山致敬」。伊講,未來若hō͘韓市長安排每工佇懸山山頂升降國旗的同仁,家己的安全tioh家己顧,而且tio̍h維持山區的清潔。Kolas真客氣無講破,侵犯tio̍h原住民聖山的人,家己tio̍h khah保重。   

既然起造升旗台,當然bē使kā國旗升起去tio̍h好,出在伊吹風曝日沃雨,吹kah破毿(sàm)破毿。每一座升旗台tio̍h設專人升降旗,tio̍h是講佇268座山頂尾溜至少tio̍h設268個專人負責每工的升降旗工作。每工的工作干單負責升降旗,按呢敢m̄是人力的浪費?   

何況,事實上每年跨過年元旦透早看日出,真少人去玉山、合歡山、梨山、阿里山看,khah濟人是去台東海邊、山頂看。為tio̍h元旦透早看日出,tio̍h佇268座三千公尺懸的山頂尾溜起造升旗台,chit-ê理由bē通!   借問咧,siáng食飽傷閒,會去懸山山頂尾溜看國旗? 
Last Updated ( Wednesday, 30 October 2019 )